Balitur.dk

Saltsydning

whatever the the pokemon go cheats natural gas costs are along the pump motor pokemon hacks that tunes a little too pokemon go hack online to be true

essay writers for employ buy essay online essay service service

uc

 

Saltsydning

Som dansker er saltsydning ikke et ukendt begreb. Dette er blevet foretaget på Læsø i et par hundrede år, og det med fatale konsekvenser for øen natur, idet den blev ribbet for al brændbar beplantning.

Balineserne har kendt, og anvendt samme teknik i flere hundrede år. Omkostningerne har her ikke været nær de samme om end det er en tung og tidskrævende process.

Strandene på Bali er stort set delt i 2, Syd og sydøst er de flotte hvide strande og nord og nordøst de sorte strande bestående af lavasand.  Det sorte sands evne til at opvarmes af solen,  har balineserne på fineste måde gennem århundreder, forstået at udnytte.
Man samler ganske simpelt nogle 20-30cm høje og 50cm brede høfder , og så bærer man havvandet i spande, og hælder det ud over høfderne. Vandet løber hurtigt ned i det varme grove sand, og fordamper i løbet af dagen i den høje varme.  Om aftenen er sandet tørt men blandet med det udskilte salt.
Så hældes sandet i store kar fyldt med ren vand og der røres indtil salten er opløst i vandet. Så står det til al sandet har bundfældet sig og vandet hældes så over i sydekarrene, som er lange udhulede træstammer, som ligger i solen. Når vandet er fordampet er den sydede salt tilbage i træstammerne, som tømmes til sække og er dermed klar til næste dag.

– VOILA,  – miljørigtig saltsydning på ren solenergi!

 

Saltworks

As a Dane saltworks is not an unknown concept. This has been made on Læsø for a few hundred years, and with fatal consequences for the island nature, since it was stripped of all flammable vegetation.

 

sydesaltDSC05480 sydesaltDSC05481 sydesaltDSC05482

The Balinese have known and used the same technique for centuries. Costs have here not been nearly the same, although it is a cumbersome and time-consuming process.

The beaches of Bali are largely divided into two, south and southeast are the stunning white beaches and the north and northeast of the black beaches consisting of lava sand. The black sands ability to be heated by the sun, has Balinese on the finest way for centuries, been able to exploit.

There are simply gathered some 20-30cm high and 50cm wide groins. Then you bear sea water in buckets, and pour it across the grains. The water runs down quickly into the hot coarse sand, and evaporates during the day in the high heat. In the evening the sand is dry, but mixed with the separated salt.

Then you pour the sand into large vats filled with clean water and stir until the salt is dissolved in water. Then you wait  until all the sand has settled and the water poured so into the evaporation barrels, which  are long dugout canoes, located in the sun. When the water evaporates, the salt remains back in the trunks, which are emptied into sacks, ready for the next day.

 – VOILA – environmentally saltworks on clean solar energy!